كميته علمي همايش
دبير علمي همايش:
 
دكتر اكبر اعتباريان رييس دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

 

رديف

نام خانوادگي

نام

مسئوليت

1

دكتر ابراهيم زاده

رضا

هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

2

دكتر اسماعيلي

رضا

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

3

دكتر اعتباريان

اكبر

رييس دانشكده و مدير گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

4

دكتر جعفري نژاد

مسعود

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي شهرضا

5

دكتر جولايي

سيدحسين

استاد دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

6

دكتر دوازده امامي

حميد

مديركل فرهنگي-اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان

7

دكتر رشيدپور

علي

هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

8

دكتر رضائيان

علي

رئيس دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي

9

دكتر شريفي

سعيد

هيأت علمي دانشگاه آزاد اصفهان

10

دكتر فروغي

احمدعلي

رييس دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

11

دكتر محمدي

مهدي

استاد دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان

12

دكتر منتظرالقائم

اصغر

مديرگروه تاريخ دانشگاه اصفهان

13

دكتر نقش

امير رضا

رييس دانشگاه آزاد اسلامي دولت آباد

14

دكتر نجفي

موسي

هيأت علمي دانشگاه تهران

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/12/05
تعداد بازدید:
1633
سلسله همايش هاي به سوی تمدن نوين اسلامي - مديريت جهادي - از تئوري تا عمل
Powered by DorsaPortal