راهنماي نگارش چكيده و مقالات
راهنماي تدوين مقالات:
 
از محققان و نويسندگان محترم تقاضا دارد جهت تسريع در بررسي و تأييد به موقع مقاله نكات زير را رعايت فرمايند:( در صورت عدم رعايت نكات زير مقاله به نويسنده بازگردانده خواهد شد)
 
1- خواهشمند است مقالات خود را فقط در فايل قالب‌بندي همايش ارسال فرماييد.
 
2- فايل اصلي مقاله را بر اساس فايل قالب‌بندي همايش تنظيم نماييد و بعد از تأييد چكيده ارسال گردد. هم‏چنين علاقه‌مندان مي‏توانند چكيده و مقاله خود را به‌طور همزمان ارسال نمايند. (لازم به ذكر است در فايل اصلي مقاله، چكيده بايد وجود داشته باشد).
 
3- مقاله طولاني نباشد تعداد صفحات آن بيشتر از 20 ص نباشد(حاشيه سفيد صفحات از بالا و پائين و از سمت چپ و راست 5/3 سانتي‌متر تنظيم شود).
 
4- فاصله بين سطرها يك سانتي‌متر باشد(فاصله بين عناوين با متن قبل يك سطر و با متن بعد فاصله نياز ندارد).
 
5- چكيده فارسي مقاله بين 75 الي 200  واژه(شامل هدف، روش وگردآوري اطلاعات و نتايج تحقيق) همراه با واژگان كليدي حداقل 3 و حداكثر 5 واژه ضميمه گردد(اين واژگان با كاما(،) از يكديگر جدا شوند.
 
6-ساختار كلي مقاله در فايل اصلي حتما رعايت شود: ( عنوان مقاله، چكيده، كليد واژگان، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتايج و بحث، نتيجه‌گيري كلي، تشكر و قدرداني،  فهرست منابع( فارسي و غيرفارسي) .
 
7- فايل مشخصات نويسندگان پيوست شود: نام و نام خانوادگي نويسندگان به ترتيب حتما با:
-رتبه علمي، گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه، شهر آورده شود. نشاني پست الكترونيكي و شماره تلفن تماس نويسنده مسئول نيز درج گردد.
 
8-  ارجاع‌هاي درون متني، بلافاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به اين صورت ذكر شوند:
(نام خانوادگي صاحب‌اثر، سال انتشار منبع، شماره صفحه) ضمن اين‌كه به زبان فارسي نگارش شوند:
 
الف - ارجاع به منابع فارسي به‌صورت فارسي نگارش شود:
 
مثال: (الواني، 1396، ص27)
 
ب - ارجاع به منابع لاتين به‌صورت لاتين:
 
مثال: (جيسون، 2003: ص234)
 
(اگر صاحب اثر دو نفر بودند نام خانوادگي دو نفر بيان مي‏شود و در صورتي كه بيش از دو نفر بودند نام خانوادگي نويسنده اول و همكاران استفاده شود).
 
9- براي مشخص كردن قسمت‌هاي مختلف در متن اصلي از كلماتي همانند فصل، بخش ، عدد و ... استفاده نشود، بلكه براي مشخص كردن آن‌ها، تيترها با قلم‌هاي مختلف استفاده شود.
 
10- در متن مقاله عبارت‌هايي كه بيانگر خصوصيتي است و نويسنده توجه بيش‌تري را از خواننده طلب مي‌كند، همانند اسامي خاص، ماده قانون، ترجمه‌اي از يك عبارت غير فارسي و يا ... با همان اندازه فونت و به صورت سياه آورده شوند.
 
11-  آيات قرآن، احاديث و ترجمه آن‏ها و روايات و نقل قول‌هاي مستقيم با علامت گيومه («») و نقل قول‌هاي غيرمستقيم از پاراگرافي جديد آغاز شود. بديهي است در پايان روايات و نقل قول‌ها، نشاني بر اساس سيستم درون‌متني، آورده خواهد شد(نقل قول‌ها اگر از دو صفحه پشت سر هم استفاده شده، شماره صفحات با حرف واو عطف مي‌شوند و اگر از چند صفحه استفاده شده بين صفحات اول و آخر علامت(–) گذاشته مي‌شود).
 
12- تمامي اعداد داخل متن و جدول‌ها به فارسي نوشته شوند، و براي جداسازي اعداد از مميز( / )،
مثال: 31/609 .
 
13- فهرست منابع، به ترتيب حروف الفبايي به‌صورت الگوهاي زير نگارش شوند:
 
الف- در فهرست منابع نام خانوادگي به طور كامل و حرف اول اسم كوچك آورده شود.
 
ب- فهرست منابع شماره‏گذاري شود و فهرست منابع غيرفارسي بعد از منابع فارسي آورده شود( با شماره‌گذاري مشترك).
 
ج - كتاب‌ها: نام خانوادگي نويسنده اول حرف اول اسم كوچك، نام خانوادگي نويسنده دوم حرف اول اسم كوچك، نام خانوادگي نويسنده سوم ... .(سال انتشار). نام كتاب. (در صورت ترجمه: حرف اول اسم كوچك و نام خانوادگي مترجم يا مصحح به‌طور كامل). نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تعداد صفحات كتاب.
 
مثال: 1- رضايي م. (1380). تصميم‌گيري و تعيين خط‌مشي دولتي. (ترجمه ع رضايي). چاپ اول. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، 430صفحه.
 
د ـ مقاله‌‌ها: نام خانوادگي نويسنده اول حرف اول اسم كوچك، نام خانوادگي نويسنده دوم حرف اول اسم كوچك، نام خانوادگي نويسنده سوم ... .(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.
 
مثال:
2- رضايي م. 1385. روش توسعه تجربي.
فرهنگ مديريت، شماره وازدهم، صفحات 172-151.
 
ه به‌جز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد با يك سانتي‌متر تورفتگي شروع شود.
 
ح- براي مقالات لاتين:
 
   ـ نام خانوادگي نويسنده اول حرف اول اسم كوچك، نام خانوادگي نويسنده دوم حرف اول اسم كوچك، نام خانوادگي نويسنده سوم ... .(سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله. 
 

3- Baier A.(1986). Trust and Antitrust. journal of Ethics, 96 .pp231- 261


14- نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت و براي فارسي قلم B لوتوس و براي انگليسي قلم Times New Roman مي‏باشد. اندازه و نوع قلم به صورت زير مي‏باشد:
 
عنوان مقاله B تيتر با شماره 16
نام نويسندگان B زر سياه با شماره 14
مشخصات نويسندگان B لوتوس سياه با شماره 12
تيترهاي اصلي B لوتوس سياه با شماره 16
متن فارسي B لوتوس نازك با شماره 14
واژگان كليدي B لوتوس سياه با شماره 14
عنوان جدول يا شكل B لوتوس سياه با شماره 12
متن جدول يا شكل B لوتوس با شماره 12
متن انگليسي Times New Roman با شماره 12

*
چكيده و مقالات خود را به نشاني پست الكترونيكي  jahadiconf@khuisf.ac.ir  ارسال فرماييد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/11/07
تعداد بازدید:
1633
سلسله همايش هاي به سوی تمدن نوين اسلامي - مديريت جهادي - از تئوري تا عمل
Powered by DorsaPortal